Bí Chương Thất Truyền

Bí Chương Thất Truyền

cost Bí Chương Thất Truyền 1050

  • Sức mạnh Phép thuật +30 Sức mạnh Phép thuật
  • Năng lượng +150 Năng lượng
  • Vội Vã: Tăng Tốc Kỹ Năng +10% Tăng Tốc Kỹ Năng