Búa Gỗ

Búa Gỗ

cost Búa Gỗ 1100

  • Máu Tối Đa +175 Máu Tối Đa
  • Sức mạnh Công kích +15 Sức mạnh Công kích
  • Cuồng Bạo:

    Đánh thường tăng 20 Tốc độ Di chuyển  hạ gục tăng 60 Tốc độ Di chuyển trong 2 giây. Không cộng dồn. Tướng đánh xa nhận một nửa giá trị tăng thêm.