Cốc Quỷ Athene

Cốc Quỷ Athene

cost Cốc Quỷ Athene 2500

  • Sức mạnh Phép thuật +55 Sức mạnh Phép thuật
  • Kháng Phép +40 Kháng Phép
  • Tăng Tốc Kỹ Năng +10% Tăng Tốc Kỹ Năng
  • Blood Price:

    Chuyển 35% sát thương thuần gây lên tướng thành tích trữ Máu, tối đa 110-250. Hồi máu hoặc tạo lá chắn cho đồng minh tiêu hao 100% giá trị hồi máu cho lắ chắn,