Cuồng Cung Runaar

Cuồng Cung Runaar

cost Cuồng Cung Runaar 2800

  • Tỷ lệ Chí mạng +25% Tỷ lệ Chí mạng
  • Tốc độ Đánh +45% Tốc độ Đánh
  • Cuồng Phong:

    Đòn đánh thường trúng thêm 2 kẻ địch ở gần, mỗi đòn đánh gây thêm 40% SMCK.

    Những đòn đánh này có thể Chí Mạng và kích hoạt hiệu ứng trên đòn đánh.