Đá Vĩnh Hằng

Đá Vĩnh Hằng

cost Đá Vĩnh Hằng 1100

  • Máu Tối Đa +200 Máu Tối Đa
  • Năng lượng +300 Năng lượng
  • Vĩnh Hằng:

    15% sát thương gánh chịu từ tướng chuyển thành Năng Lượng. Dùng Năng Lượng hồi lại Máu bằng 20% tiêu hao, tối đa 15 mỗi lần.