Dao Găm

Dao Găm

cost Dao Găm 500

  • Tốc độ Đánh +15% Tốc độ Đánh