Giáp Cai Ngục

Giáp Cai Ngục

cost Giáp Cai Ngục 1050

  • Giáp +35 Giáp
  • Thép Lạnh:

    Nếu bị đánh trúng bởi một đòn đánh thường, bạn sẽ làm chậm Tốc độ Đánh của kẻ ra đòn đi 15% trong 1 giây.