Giáp Máu Warmog

Giáp Máu Warmog

cost Giáp Máu Warmog 2850

  • Máu Tối Đa +650 Máu Tối Đa
  • Tốc độ hồi Máu +200% Tốc độ hồi Máu
  • Tăng Tốc Kỹ Năng +!0% Tăng Tốc Kỹ Năng
  • Trái Tim Warmog: Kích hoạt hiệu ứng nếu máu từ 2500, hồi 5% máu tối đa mỗi giây nếu không chịu sát thương trong 6 giây