Giáp Tâm Linh

Giáp Tâm Linh

cost Giáp Tâm Linh 2900

  • Máu Tối Đa +350 Máu Tối Đa
  • Tốc độ hồi Máu +100% Tốc độ hồi Máu
  • Kháng Phép +45 Kháng Phép
  • Tăng Tốc Kỹ Năng +10% Tăng Tốc Kỹ Năng
  • Blessed:

    Tăng toàn bộ các hiệu ứng hồi máu nhận vào thêm 30%