Gươm Đồ Tể

Gươm Đồ Tể

cost Gươm Đồ Tể 1000

  • Sức mạnh Công kích +20 Sức mạnh Công kích
  • Gươm Đồ Tể:

    Sát thương vật lý gây Vết Thương Sâu lên tướng địch trong 3 giây.