Kiếm Răng Cưa

Kiếm Răng Cưa

cost Kiếm Răng Cưa 1200

  • Sức mạnh Công kích +15 Sức mạnh Công kích
  • Kháng Phép +30 Kháng Phép
  • Bảo Hiểm Ma Pháp:

    Nếu nhận phải sát thương phép khiến bạn còn thấp hơn 35% máu tối đa, bạn sẽ nhận được một chiếc khiên hấp thụ 150 sát thương phép trong 5 giây (90 giây thời gian hồi).