Kiếm Súng Hextech

Kiếm Súng Hextech

cost Kiếm Súng Hextech 3200

  • Sức mạnh Công kích +30 Sức mạnh Công kích
  • Sức mạnh Phép thuật +60 Sức mạnh Phép thuật
  • Energy Drain: Hút máu phép +15% Hút máu phép
  • Life Drain: Hút Máu Thường +15% Hút Máu Thường
  • Cầu Sét:

    Sát thương tướng địch bằng đòn đánh thường gây thêm 100-200 sát thương phép (+30% sức mạnh phép thuật) và làm chậm địch 40% trong 2 giây. (30s hồi chiêu)