Lam Ngọc

Lam Ngọc

cost Lam Ngọc 500

  • Năng lượng +300 Năng lượng