Lư Hương Sôi Sục

Lư Hương Sôi Sục

cost Lư Hương Sôi Sục 2600

  • Máu Tối Đa +250 Máu Tối Đa
  • Sức mạnh Phép thuật +60 Sức mạnh Phép thuật
  • Tăng Tốc Kỹ Năng +10% Tăng Tốc Kỹ Năng
  • Ardent: Tốc độ Di chuyển +5% Tốc độ Di chuyển
  • Censer:

    Các phép hồi máu và tạo lá chắn cho tướng đồng minh khác sẽ tăng cho mục tiêu đó 10%-30% Tốc Độ Đánh16-30 sát thương phép trên đòn đánh trong 6 giây.

    (Hiệu ứng này không bao gồm các kĩ năng tăng tốc độ hồi máu, hoặc tự sử dụng lên bản thân.)