Mũ Thích Nghi

Mũ Thích Nghi

cost Mũ Thích Nghi 2800

  • Máu Tối Đa +300 Máu Tối Đa
  • Tốc độ hồi Máu +100% Tốc độ hồi Máu
  • Kháng Phép +60 Kháng Phép
  • Thích Nghi:

    Chịu sát thương phép từ một kỹ năng hoặc hiệu ứng làm giảm mọi hiệu ứng từ sát thương phép đến từ kỹ năng hoặc hiệu ứng đó đi 15% trong 4 giây.