Nắm Đấm của Jaurim

Nắm Đấm của Jaurim

cost Nắm Đấm của Jaurim 1200

  • Máu Tối Đa +200 Máu Tối Đa
  • Sức mạnh Công kích +15 Sức mạnh Công kích