Ngọc Quên Lãng

Ngọc Quên Lãng

cost Ngọc Quên Lãng 1250

  • Máu Tối Đa +125 Máu Tối Đa
  • Sức mạnh Phép thuật +25 Sức mạnh Phép thuật
  • Tử Thần Gõ Cửa: Kháng Phép +15 Kháng Phép