Nước Mắt Nữ Thần

Nước Mắt Nữ Thần

cost Nước Mắt Nữ Thần 900

  • Năng lượng +300 Năng lượng
  • Tuyệt:

    Hồi 10% mana tiêu hao

  • Năng Lượng Cộng Dồn:

    +8 năng lượng tối đa (tối đa +700 năng lượng)  khi sử dụng năng lượng.