Quyền Trượng Thiên Thần

Quyền Trượng Thiên Thần

cost Quyền Trượng Thiên Thần 2950

  • Sức mạnh Phép thuật +35 Sức mạnh Phép thuật
  • Năng lượng +500 Năng lượng
  • Tăng Tốc Kỹ Năng +20% Tăng Tốc Kỹ Năng
  • Tuyệt:

    Tăng Sức Mạnh Phép Thuật bằng 1% năng lượng tối đa. Hoàn trả 25% năng lượng sử dụng.

  • Năng Lượng Cộng Dồn:

    +15 năng lượng tối đa (tối đa +700 năng lượng)  khi sử dụng năng lượng.