Súng Đại Bác Liên Thanh

Súng Đại Bác Liên Thanh

cost Súng Đại Bác Liên Thanh 2800

  • Tỷ lệ Chí mạng +25% Tỷ lệ Chí mạng
  • Tốc độ Đánh +35% Tốc độ Đánh
  • Thợ Săn Nhanh Nhạy: Tốc độ Di chuyển +5% Tốc độ Di chuyển
  • Tích Điện:

    Di chuyển và đánh thường sẽ tăng điểm Tích điện. Khi đạt điểm cộng dồn tối đa, đòn đánh thường kế tiếp sẽ gây thêm 50-120 sát thương phép và kích hoạt tất cả các hiệu ứng Tích điện.

  • Thùng Đại Bác:

    Cộng dồn nhanh hơn 25% và đòn đánh Tích điện được tăng thêm 150 Tầm Đánh. Đòn đánh gần chỉ được tăng thêm 50 tầm đánh.