Súng Hextech

Súng Hextech

cost Súng Hextech 1100

  • Sức mạnh Phép thuật +40 Sức mạnh Phép thuật
  • Cầu Phép:

    Sát thương tướng địch bằng đòn đánh thường gây thêm 75 sát thương phép (30s hồi chiêu)