Void Amethyst

Void Amethyst

cost Void Amethyst 1200

  • Sức mạnh Phép thuật +25 Sức mạnh Phép thuật
  • Dissolve: Xuyên Kháng Phép +20% Xuyên Kháng Phép