Winter's Approach

Winter's Approach

cost Winter's Approach 2600

  • Giáp +40 Giáp
  • Năng lượng +450 Năng lượng
  • Tăng Tốc Kỹ Năng +10% Tăng Tốc Kỹ Năng
  • Awe:

    Grants bonus armor equal to 1% maximum mana. Refunds 15% of mana spent.

  • Năng Lượng Cộng Dồn:

    +15 năng lượng tối đa (tối đa +700 năng lượng) khi sử dụng năng lượng.